Grundoplysninger

Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Skolen er et kombineret undervisnings- og fritidstilbud. Skolens elever er børn og unge med en psykiatrisk diagnose inden for området gennemgribende udviklingsforstyrrelser (WHO ICD-10, afsnit F84) bl.a. infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom.

Skolens elev omfatter hele autismespektret fra elever på et lavt funktionsniveau til elever, som bogligt fungerer alderssvarende og bl.a. er i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Fælles for eleverne er, at autismen er det primære handicap og at eleverne besidder tydelige udviklingspotentialer.


Skolens organisering

Skolen er en selvstændig skole med budget, bestyrelse og ledelse. Skolen er oprettet i henhold til folkeskolelovens § 20.2 (vidtgående specialundervisning) og § 3.4 (fritidstilbud).

Skolen er et helhedstilbud, hvilket indebærer, at skolen er et tilbud for elever, som har behov for både et undervisnings- og et fritidstilbud. Helhedstilbuddet giver en sammenhæng i elevens dagligdag, sikrer den nødvendige kontinuitet med få gennemgående voksne, ingen miljøskift og en koordineret pædagogisk indsats i forhold til den enkelte elev.

Krabbeshus Heldagsskole er et specialiseret og koordineret helhedstilbud med specialundervisning, socialpædagogiske aktiviteter, fritidstilbud og pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til forældre/pårørende.

Skolen dækker hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Skolens nuværende distrikt omfatter Skive kommune samt omkringliggende kommuner. 


Indhold

Hverdagen på skolen er præget af den individuelle tilgang. Selvom undervisningen foregår i klasser på typisk 4-8 elever, planlægges og gennemføres dagligdagen individuelt for alle elever. Hver elev har sit individuelle skema og sin individuelle elevplan. Elevplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af elevens livssituation, personlige forudsætninger og udviklingsmuligheder, både kort- og langsigtede mål,pædagogiske indsatsområder og pædagogiske metoder.

De fleste af skolens elever har en forsinket udvikling eller afvigelse i

  • Socialt samspil
  • Kommunikation
  • Adfærd og forestillingsevne.

Det er netop disse områder, som udgør elevernes primære problemer – og ikke generelle indlæringsmæssige vanskeligheder.

I den pædagogiske praksis anvendes en bred vifte af forskellige interventionsstrategier tilpasset den enkelte elevs evner, interesser og behov.

Skolens pædagogik er inspireret af det amerikanske TEACCH-program, som bygger på en forståelse af autisme og Aspergers syndrom som et biologisk handicap. Strukturering, forudsigelighed og tydeliggørelse er afgørende elementer i den pædagogiske tilgang.

Den pædagogiske praksis har nogle særlige overordnede indsatsområder:

  • At skabe mening
  • At udvikle kommunikation
  • At udvikle personlige strategier, regelsæt og støttesystemer med henblik på optimal grad af selvstændighed.

Elevernes undervisningstimetal følger folkeskolelovens timefordelingsplan.


Forældresamarbejde

Skolens forældrekreds er geografisk meget spredt. De fleste forældre bor i forholdsvis lang afstand fra skolen, hvilket stiller specielle krav til skole-hjem samarbejdet og til opbygning af elev- og forældrenetværk.

Samarbejdet med forældrene er en af hovedhjørnestenene i skolens dagligdag. Alle forældre tilbydes forældreuddannelse, som strækker sig over barnets første år på skolen. Forældrene tilbydes herudover individuel vejledning og rådgivning i forhold til familiens samspil med barnet. Forældrene inddrages som noget helt basalt I forbindelse med udarbejdelse af den individuelle elevplan.

Der arrangeres ligeledes pårørende- og søskendedag for elevernes nærmeste netværk.

I forbindelse med elevens udskoling påtager skolen sig rollen som koordinator i forhold til forældre og kommunale myndigheder.


Specialisering

Skolen udgør sammen med andre autisme-specialiserede tilbud i Skive et kompetencecenter på autisme området. Via skolens deltagelse i Fonden Samrådet  medvirker skolen ved gennemførelsen af landsdækkende kurser og konferencer og er herved medvirkende til både regionalt og på landsplan at højne den faglige standard på autismeområdet.

Krabbeshus Heldagsskole har en indtægtsdækket virksomhed. Det drejer sig bl.a. om vejledning til forældre med småbørn med autisme, kurser, temadage og rådgivning og vejledning af personale i kommunale skoler og institutioner.

På grund af skolens særlige funktioner samarbejder skolen med fagpersoner på autisme området i både ind- og udland.


Personale

Skolens pædagogiske personale består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Desuden er der fast tilknyttet psykolog, ergoterapeut og kommunikationsvejleder. Der kan endvidere inddrages psykiater og andre specialister.

Skolen har eget PPT (pædagogisk-psykologisk-team) bestående af psykolog og pædagogiske vejledere. Herudover har skolen en række medarbejdere med specialist-funktioner: læsevejleder, uddannelsesvejleder og IT-vejledere.

Alle skolens pædagogiske medarbejdere er specialuddannede inden for autismeområdet.

Skolen er praktiksted for pædagoguddannelsen, PGU-uddannelsen og læreruddannelsen.


Fysiske rammer

Skolens fysiske rammer består af en moderniseret 2 etagers bygning med fuld kælder og udnyttet loftsetage og en nyere tilbygning i 3 etager med udnyttet loftsetage. Der er elevator til alle etager. Lokalerne er veludstyrede med hensyn til inventar og undervisningsmidler. Til skolen hører en traditionel legeplads og en “skovlegeplads” samt multibane. Legepladserne er indhegnede.

Skolen er beliggende i naturskønne omgivelser nær skov og strand. En særskilt afdeling for udskolingselever er lokaliseret i Skive midtby.