Værdigrundlag og styrelsesvedtægt

Skive Kommunes Værdigrundlag 

Udvikling

Vi vil skabe de bedst mulige livsvilkår for kommunens borgere. Det gør vi ved at                                              

 • Arbejde for udvikling af vores egn
 • Være lydhøre overfor borgernes ønsker og behov
 • Anvende de bedst og mest effektive metoder
 • Arbejde dynamisk, kreativt og engageret
 • Arbejde målrettet og med den bedst mulige service for øje. 

Trivsel

Vores arbejdspladser skal være præget af arbejdsglæde, humor og engagement. Det sikrer vi ved at

 • Lade motivationen være det der driver værket
 • Hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel
 • Alle medarbejdere har indflydelse, kompetence og ansvar
 • Åbenhed, respekt og tillid er fundamentet for vores arbejdspladser.

Ordentlighed

Alle vores beslutninger og handlinger skal være holdbare. Derfor bygger vores arbejde på

 • Faglighed, saglighed, kvalitet og professionalisme
 • Gode, menneskelige omgangsformer
 • Åbenhed og inddragelse
 • Ansvarlighed og troværdighed
 • Respekt for vores mål, rammer og beslutninger
 • Respekt for det enkelte menneske. 
   

Værdigrundlag for Krabbeshus Heldagsskole

Handicapforståelse

Autisme og Aspergers syndrom kan opfattes som forskellige grader af den samme grundlæggende udviklingsforstyrrelse, hvor barnet og senere den voksne udviser mangler eller afvigelser med hensyn til socialt samspil, kommunikation og udvikling af forestillingsevne. Autisme og Aspergers syndrom er overvejende biologisk betingede tilstande, somme tider forstærket af hjerneskader. Forstyrrelserne hører til gruppen af gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Et barn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse fungerer grundlæggende på en kvalitativ anderledes måde.           

Autisme udgør ikke én ensartet udviklingsforstyrrelse. Børn med autisme er meget forskellige i forhold til graden af deres autistiske handicap og måden det kommer til udtryk på. Børn med autisme kan have forskellige funktionsniveauer: Eksempelvis forskellige intelligensniveauer, forskellige sprogfærdigheder, forskellig motivation for socialt samvær osv. Man taler derfor også om autisme-spektrum forstyrrelser.

Det pædagogiske arbejde

På Krabbeshus Heldagsskole ønsker vi at give eleverne en så tryg, meningsfuld og sammenhængende hverdag som muligt. Med fokus på struktur, organisering, differentiering og forudsigelighed i det daglige pædagogiske arbejde bidrages der til en positiv udvikling, øget selvværd og øget livskvalitet hos vores elever. Undervisningen er tilpasset den enkelte elevs særlige behov for konkretisering og visualisering. Arbejdet udføres med høj faglig kvalitet. I enhver henseende er respekten for den enkelte elev afgørende og personalet handler ud fra faglige vurderinger til elevens eget bedste. Den pædagogiske indsats tilrettelægges nøje ud fra den enkeltes særlige ressourcer og vanskeligheder. Læring af skolemæssige og sociale færdigheder sideordnes. Der arbejdes i hele skoleforløbet med at udvikle elevernes kompetencer, for at forbedre deres muligheder for at indgå i sociale sammenhænge. Aktiviteterne gennem skoleforløbet tilrettelægges med henblik på forberedelsen til et aktivt ungdoms- og voksenliv.

Samarbejdet mellem forældre, personale og elever

Samarbejdet mellem forældre, personale og elever vægtes højt på Krabbeshus Heldagsskole. Et samarbejde hvor et højt informationsniveau, åbenhed, gensidig forståelse og udnyttelse af hinandens ressourcer er vigtige forudsætninger for et vellykket samarbejde. Forældrevejledning indgår som en vigtig del i det pædagogiske arbejde på skolen. Forældres viden om deres barns særlige forudsætninger og behov er unik, og det er derfor vigtigt, at forældrene inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen i forhold til barnet. 

Personalesamarbejde

For at fastholde Krabbeshus Heldagsskole som en dynamisk og udviklende arbejdsplads er uddannelse af personalet en vigtig bestanddel i det daglige arbejde. Samarbejdet kollegerne imellem skal være kendetegnet ved ligeværd og fælles ansvar, og derfor vil vi opfatte hinanden som ligeværdige parter i dialogen og vise respekt for hinandens synspunkter. Der vises loyalitet for fælles beslutninger, og det er af stor betydning, at vi er åbne over for idéer og selv stiller forslag.


Styrelsesvedtægt for Krabbeshus Heldagsskole

Krabbeshus Heldagsskole følger Skive Kommunes styrelsesvedtægt for skoler. Du kan se den her.