Henvisning og visitation

Forudsætninger:

 • Der visiteres en gang årligt til Krabbeshus Heldagsskole for børn der er bosiddende i Skive Kommune.
 • Optag til Krabbeshus Heldagsskole pr. 1. august
 • Der visiteres løbende til Krabbeshus Heldagsskole vedr. børn som er tilflyttere.
 • Såfremt andre Kommune sender en ansøgning om optagelse på Krabbeshus Heldagsskole i løbet af et skoleår, tager visitationsudvalget i Skive Kommune stilling til ansøgningen.
   

Vurderes barnet/den unge at tilhøre målgruppen for Krabbeshus Heldagsskole, vil ansøgningen blive imødekommet, og der vil efterfølgende i samarbejde med krabbeshus, blive lavet en konkret aftale ml. Krabbeshus og den indstillende Kommune om, hvornår barnet/den unge kan starte op på Krabbeshus Heldagsskole. Ved optag forudsættes, at visitation som minimum er afsluttet 2 måneder forud for optagelse.
 

Elever fra Skive Kommune

 • Elever visiteres gennem visitationsudvalget.
 • Skoleafdelingen meddeler skriftligt visitationsresultatet til Krabbeshus Heldagsskole.
 • PPR sørger for, at samtidig relevante papirer sendes til Krabbeshus Heldagsskole.
 • Eleverne skal være udredt, før der påtænkes visitation til Krabbeshus Heldagsskole.


Elever fra andre kommuner

Før visitation

 • Forældrebesøg på Krabbeshus Heldagsskole sker i følgeskab med PPR fra hjemkommunen.
 • Medarbejdere fra skolen informerer om undervisningen og øvrige vigtige forhold vedrørende skolens virke.
 • Skolen henviser alle spørgsmål vedrørende ”plads på skolen til nye elever” og ”betaling af skolegang” til skoleafdelingen.


Proces i forbindelse med visitation

 • PPR fra anden kommune kontakter mundtlig PPR i Skive for at drøfte visitation til Krabbeshus Heldagsskole.
 • PPR fra anden kommune visiterer eleven ved skriftlig henvendelse til PPR i Skive. Visitationsskema samt udredningspapirer medsendes.
 • Visitationsudvalget i Skive Kommune vurderer om undervisningstilbuddet er relevant for eleven.


Efter visitation

 • Skoleafdelingen udformer kontrakt, som sendes til afleverende kommune.
 • Undervisningen kan tidligst påbegyndes 2 måneder efter visitationen.


Procedure for revisitation til Krabbeshus Heldagsskole

Læs nærmere om proceduren for revisitation her.


Skemaer til visitation

Visitationsskema til skoletilbuddet.
Visitationsskema til fritidstilbuddet.