Pædagogisk psykologisk team

PPT består af et antal pædagogiske vejledere (lærere og pædagoger), en psykolog samt en ergoterapeut. PPT samarbejder med skolens læsevejleder og kommunikationsvejleder. PPT ledes af skolelederen.

PPT giver råd og vejledning internt på skolen i forhold til elever, medarbejdere og forældre. PPT’s psykolog og ergoterapeut foretager internt og ved behov forskellige tests og undersøgelser af eleverne, samt samarbejder med eksterne aktører såsom sagsbehandlere, psykiatrien og uddannelsesvejledere.

PPT varetager desuden den interne personaleuddannelse og har medansvar for skolens forældreuddannelse. Der ud over varetager PPT en række eksterne opgaver omkring undervisning, vejledning og kursusvirksomhed, samt inklusionsvejledning på Skive Kommunes øvrige skoler.

PPT medvirker efter aftale i teammøder og har en central rolle ved planlægningen af et nyt skoleår i forhold til klassedannelser.
 

Kommunikationsvejlederens arbejde

Børn med ASF har behov for vidtgående specialundervisning som en hjælp til at forstå kommunikation i sig selv og til at forstå kommunikativ hensigt. Det er der behov for, uanset det generelle niveau for sprogevne. Arbejdet som kommunikationsvejleder på Krabbeshus Heldagsskole forudsætter et indgående kendskab til elevgruppen, kendskab til diagnosekriterierne samt viden om den pædagogiske praksis. 

Kommunikationsvejlederens opgave består hovedsageligt af testning, rådgivning til - og vejledning af kolleger og forældre og i mindre omfang af decideret, traditionel taleundervisning.

Observation og testning:

Kommunikationsvejlederen udfører undersøgelser indenfor områderne kommunikation, ekspressivt/impressivt sprog og mundmotorik vha. observation og testning. Inden testningen observeres eleven normalvis i klassen for anvendt sprog, kommunikation,  pædagogiske støttesystemer og lignende, ligesom elevens arkivmappe gennemses for relevante oplysninger. Desuden indhentes oplysninger fra personalet omkring eleven og/eller forældrene. 

Testene kan groft sagt deles op i ekspressive og impressive tests. De ekspressive tests undersøger elevens talesprog, udtale, sætningsdannelse, hukommelsesspændvidde samt ordkendskab. De impressive tests undersøger elevens sprogforståelse. Herudover kan der laves en mundmotorisk undersøgelse, hvis der er mistanke om, at eleven har problemer i mundhulen, med tunge, læber, tænder eller andet.

Fra skoleåret 2016/17 tilbyder kommunikationsvejlederen, i samarbejde med skolens psykolog, en test, der kan afdække, på hvilket niveau kommunikation giver mening og skaber forståelse. Testen hedder "ComFor" (Forerunners in Communication). Den indikerer også hvilken form for støttende kommunikation (visuel/konkret), der er relevant for den enkelte. Denne indsigt øger vores mulighed for etablering af en meningsfuld kommunikation og dermed skabe øget trivsel – samt reducere eventuel uhensigtsmæssig adfærd. ComFor retter sig primært mod mennesker med autisme og mental retardering med en udviklingsalder mellem 12 og 60 måneder, uden eller med begrænset talesprog.

Journalskrivning:

Efter behov udarbejdes der en sprogvurdering, som fremlægges for elevens team og evt. forældre. Sprogvurderingen udleveres til elevens team, forældre/bosted og lægges i elevens arkivmappe.

Taleundervisning:

Hvis det skønnes, at en elev med sprogvanskeligheder (fonologiske, mundmotoriske eller andetsprog) har brug for ekstra hjælp,  kan kommunikationsvejlederen undervise eleven i en kortere eller længere periode – altid med henblik på, at videregive undervisningen til teamet omkring eleven hurtigst muligt.

Kurser:

Kommunikationssystemet PECS (Picture Exchange Communication System) er et visuelt kommunikationssystem, som bygger på gensidighed. Der kan etableres workshops for kolleger eller forældre i praktisk fremstilling og anvendelse af PECS.

Netværk og sparring:

Kommunikationsvejlederen samarbejder med PPT (skolens pædagogiske psykologiske team) og  skolens andre interne vejledere om at formidle ny viden og yde bistand til kolleger i form af vejledning. Der samarbejdes naturligvis også med taleinstituttet.

Kommunikationsvejlederen deltager i Samrådet for autismes netværksmøder for talepædagoger og i netværksmøder med talepædagoger fra PPR i Skive og specialskoler og –børnehaver i Skive, Holstebro og Thisted.

Nye tiltag 2016/17:

Kommunikationsvejlederen samarbejder med skolens ledelse om at udbrede Intensive Interaction på skolen. Intensive Interaction er en metode, der fremmer kommunikation og samspil med mennesker med kommunikative handicaps; herunder autismespektrumtilstande.

Kommunikationsvejlederen er i gang med at undersøge, om PODD er noget, vi skal satse på. PODD (Pragmatisk Organiserede Dynamiske Displays) er et kommunikationssystem, udviklet til personer med multiple funktionsnedsættelser og personer i den svære ende af autismespektret. PODD er supplerende og alternativ kommunikation i form af bøger med visuelle symboler.