Skole-hjem samarbejdet i praksis

På Krabbeshus Heldagsskole betragtes et godt skole-hjem samarbejde som en helt nødvendig forudsætning for at indsatsen i forhold til den enkelte elev kan blive så god som mulig. Skolen har erfaring for at arbejde med et gensidigt forpligtende forældresamarbejde præget af gensidig åbenhed og tillid. Forældrene er eksperter i forhold til deres barn. De har et detaljeret kendskab til deres barns interesser, evner og vanskeligheder. Skolens medarbejdere er specialister i forhold til den specialpædagogiske tilgang. Skolen har som mål at forene forældrenes og skolens forskellige roller og forventninger. For at skabe sammenhæng og mening for eleven, er det vigtigt, at der er en fælles forståelse for barnets problemer, en fælles forståelse for vigtigheden af udveksling af erfaring og viden, og at skole og hjem arbejder med fælles mål.

Udarbejdelsen af den individuelle elevplan foregår derfor også i et samarbejde med forældrene.

Ved skoleårets begyndelse udarbejder personalet i skole og SFO et udkast, som forelægges forældrene. Ved en samtale når man frem til, hvilke mål, der skal arbejdes hen imod i løbet af skoleåret.

Skolen er meget lydhør over for de problemer forældre måtte have i forhold til deres barn f.eks spiseproblemer, søvnproblemer, aggressivitet, forhold til søskende, behov for aflastning osv. Skolen påtager sig gerne rollen som formidler af hjælp, når forældrene har behov herfor.

I den udstrækning det er muligt, medvirker skolens personale gerne med forslag til praktiske, pædagogiske tiltag i hjemmet, hvis forældrene ønsker det.

Skolens forældrekreds informeres løbende om relevante kursus- og konferencetilbud.

Forældreuddannelse

Krabbeshus Heldagsskole tilbyder hvert år nye forældre deltagelse i forældrekursus/-uddannelse. Forældrekurset har dels en faglig vinkel, hvor de grundlæggende problemer hos skolens elever gennemgåes og hvor skolens pædagogiske praksis beskrives, dels en forældre vinkel, hvor forældre får muligheder for at udveksle synspunkter og erfaringer og evt. etablere forældre- netværk.

Pårørendedag

Hvert år indbydes elevernes pårørende og søskende til et arrangement på skolen, hvor der informeres om autisme spektrum forstyrrelser, skolens pædagogik, gennemgang af de indretningsmæssige konsekvenser heraf, rundvisning på skolen, forældrerollen, pårørenderollen osv.

Der arrangeres særligt program for søskende.

Årshjul

Dette årshjul giver en oversigt over forældresamarbejdets forskellige elementer.
 

August Forældremøde for nye forældre. Klasseforældremøde. Præsentation af personale mm.
 
August/september Elevernes kontaktpersoner drøfter – evt. ved hjemmebesøg – udkast til individuel elevplan med forældrene. Start forældreuddannelse for nye forældre
 
Oktober Pårørendedag
 
November/december    Opfølgningsmøde med deltagelse af kontaktpersoner fra skole og SFO, sagsbehandler, aflastning m.fl. På dette møde aftales evt. ændringer/justeringer i forhold til elevens nuværende tilbud.
 
April Forældremøder i alle klasser. Samme aften mødes skolebestyrelsen med den samlede forældrekreds og formanden afgiver bestyrelsens årlige beretning.
 
April/maj Forældresamtaler (evt. hjemmebesøg): ½-års elevkonference om elevens udvikling. Evaluering af den individuelle elevplan. Evt. revision af elevbeskrivelsen. Drøftelse af nye mål og aktiviteter.
 

Hertil kommer:

  • Løbende kontakt mellem kontaktpersoner og forældre via kontaktbog, klassenyhedsbreve, telefonsamtaler mv.
  • Individuelle forældremøder/hjemmebesøg efter behov
  • Skoleblad 3 gange årligt
  • Nyheder på skolens hjemmeside og SkoleIntra
  • Skrivelser fra skolen