Elevplan

Principper for individuelle elevplaner på Krabbeshus Heldagsskole:

 • Elevplanerne skal være et nyttigt arbejdsredskab og en mulighed for at følge elevens udvikling for både forældre og skole
 • Der udarbejdes individuelle elevplaner hvert efterår for alle elever
 • Elevplanerne evalueres og justeres hvert år i april/maj måned
 • Elevplanerne danner udgangspunkt for drøftelser med forældrene i årets løb
 • Elevplanen udarbejdes af elevens kontaktpersoner i samarbejde med øvrige kolleger. Elevplanen gennemgås med forældrene, som har mulighed for at komme med ændringsforslag. Eleverne medinddrages i det omfang, det er muligt
 • I elevplanen opstilles med udgangspunkt i en beskrivelse af den enkelte elev mål for elevens udbytte af undervisningen, mål for den personlighedsmæssige udvikling og mål for den socialpædagogiske indsats, herunder SFO og evt. klub
 • Elevplanen skal indeholde en konkret handledel og beskrivelser af pædagogiske metoder
 • Elevplanerne for den enkelte elev skal sikre den ”den røde tråd” gennem elevens hele skoleforløb
 • Elevplanerne skal specielt fokusere på og analysere udviklingsområder/-potentialer hos eleven med henblik på at målrette den specialpædagogiske indsats. Tests, vurderinger og assessments kan være væsentlige bidrag hertil
 • Udvælgelsen af indsatsområder skal afspejles i et bredt sammensat program, som stimulerer og udvikler eleven
 • Elevplanen skal sikre, at alle fag og aktiviteter er anvendelige, funktionelle, konkrete og varierede