Elevbefordring

Den daglige elevbefordring (skolebus, taxa eller offentlig transport) mellem skole, hjem og evt. aflastning arrangeres af skolen. Befordring i forbindelse med fritidsordningen arrangeres som hovedregel også af skolen. Skolen sørger for skolekort til elever, der er selvtransporterende med bus og tog.

Ved ændringer/aflysninger påhviler det forældrene at underrette vognmændene - og ligeledes give meddelelse til skolens kontor og til klassen - dette gælder også i forbindelse med deltagelse i eller afbud til SFO-dage. Sørg derfor for at udveksle telefonnummer med den enkelte chauffør.

Elevbefordringen er som udgangspunkt gratis for forældrene, idet den er indregnet i det kommunale takstbeløb. Dette gælder også befordring i forbindelse med SFO og til og fra aflastning. Hjemtransport fra Klubben påhviler dog forældrene.

I forbindelse med starten af hvert skoleår arrangerer skolen nye ruter. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at arrangere solo-kørsel med en elev. Dette kræver dog forudgående accept fra elevens hjemkommune.

Elevbefordringen udbydes i offentlig licitation oftest hvert andet år.

Skolens ansvarlige for elevbefordringen er kørselskoordinator Majbrith Holmgren.

I dag er stort set al elevbefordring lagt ind i et system via MidtTrafik. Det betyder, at chaufførerne skal køre efter en planlagt rute, som kommer ud på deres skærm i bilen. Da ruten kan være forskellig fra dag til dag, er det ikke nemt for chaufførerne at se, hvis ændringer ikke er lagt ind i systemet. Det er derfor nødvendigt, at ændringer kommer til Majbrith’s kendskab, så hun kan få dem ud til de enkelte vogne.

Når ruterne planlægges er det med udgangspunkt i skolereformen, geografien og skolens åbningstider som er fra 8.00 – 15.30. Da kørslen er rutekørsel, må man derfor regne med, at der er flere elever med på ruten. Det betyder også, at man må regne med en længere transporttid, end det normalt ville tage at køre til skolen fra hjemadressen.

Befordring af elever skal betragtes som skolebuskørsel, hvilket betyder, at eleven skal være klar på det aftalte tidspunkt. Det gælder både fra hjemmet og fra skolen. Bliver en elev syg, kontakter man den chauffør, der kører med eleven og giver besked til chaufføren. Det gælder både for morgenturen og hjemturen, hvis det er en anden end den, der køres med om morgenen. Det er derfor vigtigt at få udvekslet telefonnumre med chaufføren, så chaufføren også kan ringe til jer, hvis der opstår forsinkelser eller ændringer på turen.

Alle andre ændringer i den faste daglige kørsel skal indberettes til Majbrith. Har en elev fri 1 dag eller mere, skal dette også omkring Majbrith. Gerne nogle dage i forvejen.

Hvis der er specielle aftaler (klub/aflastning mm.) så eleven ikke kører med på sin daglige rute en bestemt dag i ugen, kan man ikke regne med, at der er plads til eleven, hvis man pludselig får brug for det. Pladsen kan være givet til en anden elev.

Som udgangspunkt kan eleven kun transporteres til sin hjemadresse og skolen. Der må ikke laves individuelle aftaler mellem chaufføren og forældrene om andre afhentnings-/afleveringssteder eller andre tider end det aftalte.

Elever, der bruger aflastning, kan blive kørt dertil efter aftale med Majbrith.

På SFO-dage er det vigtigt at vide, hvem der benytter SFO samt på hvilke dage. Disse dage bestilles kørslen ekstraordinært. Aflyses kørslen for sent eller udebliver eleven, skal der betales for kørslen. Ofte afvikler chaufførerne ferie på SFO-dage. Også af hensyn hertil er det vigtigt med præcise tilmeldinger til SFO.

Hvis der er tvivlsspørgsmål, er man velkommen til at kontakte Majbrith i skolens åbningstid, på 97511799 eller [email protected]


Vinterkørsel - håndtering af eventuelle aflysninger

Skoleforvaltningen under Børne- og familieforvaltningen i Skive Kommune har udsendt information vedr. håndtering af eventuelle aflysninger på grund af kraftigt snefald til alle vognmænd og chauffører, der kører specialrutekørsel for Skive Kommune, herunder med elever fra Krabbeshus Heldagsskole.

Af dette informationsbrev kan bl.a. læses, hvorledes chauffører, forældre og skole er gensidigt forpligtiget overfor hinanden.
 

Guide til chauffører og vognmænd

Denne guide kan downloades her.