Nationale test

De nationale test er obligatoriske for alle folkeskoler og specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven.

Baggrunden for indførelsen af testene har været at give lærerne mulighed for at vurdere elevernes kundskaber og færdigheder i fagene, så undervisningen kan målrettes den enkelte elevs behov.

Der testes ikke i alle fag på alle klassetrin hvert år.

Fritagelse fra test

Skolelederen kan fritage en elev for deltagelse i en obligatorisk test, hvis eleven har ”meget ringe forudsætninger” for at deltage i den. Forældrene og eleven skal være enige med skolen i, at eleven skal fritages.

På Krabbeshus Heldagsskole afgør kontaktlæreren/faglæreren i samråd med forældrene og eleven, om elevens forudsætninger for at gennemføre prøven er tilstrækkelige.