Kursustilbud og vejledning

 

Skolevægring

Vi tilbyder særligt tilrettelagte forløb omkring børn med ADHD, autisme, Asperger, Tourette syndrom og/eller lignende tilstande, der vægrer sig mod skolegang.

Formål
Formålet med forløbet er at få eleven i trivsel igen, således at han/hun igen kan modtage undervisning og deltage i skolens hverdag. Dette gøres ved at tilbyde specialpædagogisk vejledning til forældrene og andre aktuelle parter, hvor målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling.

Forældrevejledning
Et typisk vejledningsforløb kan indeholde:

  • Grundlæggende forståelse for de vanskeligheder der kan være forbundet med de stillede diagnoser og/eller lignende tilstande.
  • Håndtering af følelsesmæssige reaktioner hos barnet og forældrene.
  • Konflikt- og stressforståelse, samt håndtering her af.
  • Praktisk-pædagogiske værktøjer.

Kursusbeskrivelse kan hentes her.

 

Praksisnær vejledning

Erfaringerne fra tidligere udviklingsprojekter omkring inklusion videreføres nu i Skive Kommune, som praksisnær vejledning, med bl.a. vejledere fra Krabbeshus som leverandører.

Konkret vil vejledningen målrette sig mod lærere og pædagoger, der står med særlige udfordringer i forhold til elever med erkendte og/eller tydelige vanskeligheder indenfor autismespektret, eller sammenlignelige tilstande:

Hvordan kan skoledagen tilrettelægges, således at disse elever bliver i stand til at indgå i klassen, hvilke hensyn skal der tages, hvordan kan man forstå den adfærd, eleven udviser og handle meningsfuldt herefter?

Et vejledningsforløb vil typisk forløbe over ca. fem til syv vejledningsmøder á ca. halvanden times varighed. I forløbet indgår observationer i klassen og en afsluttende statusrapport, hvor det, der har været afprøvet, beskrives. Vejledningen kan genoptages ved nye behov.

Vejledningen vil foregå på elevens skole.

Kursusbeskrivelse kan hentes her.

 

Autisme i den inkluderende skole

Krabbeshus Heldagsskole er en del af Skive Kommunes samlede skoletilbud. Skolen modtager elever med autismespektrum forstyrrelser. Skolen har været etableret i mere end 30 år, og i denne periode bidraget til både at opsamle, udvikle og udbrede stor erfaring og ekspertise indenfor området. Samtidig har vi gennem årene uddannet et antal lærere og pædagoger med den særlige opgave, at vejlede og afholde kurser for kollegaer internt i organisationen samt eksternt, både i forhold til skoler og institutioner i Jylland og forældre med børn indenfor målgruppen.

Krabbeshus heldagsskole har i skoleårene 2011/12 og 2012/13 gennemført et inklusionsprojekt finansieret af Skive Kommunes inklusionspulje. Projektets formål var bl.a. at give vejledning til teamet omkring en klasse, hvor der var inkluderet et barn med en autismediagnose. Lærere og pædagoger har i evalueringerne givet udtryk for, at de generelt har brug for mere viden omkring, - både hvad der specielt kendetegner et barn med autisme - og pædagogiske redskaber til at imødekomme de særlige behov, de ofte har.

Krabbeshus Heldagsskole tilbyder derfor kursus om inkludering af et barn med autisme i almenskolen, således at lærere og pædagoger i højere grad kan ”klædes på ” til opgaven.

Kursusbeskrivelsen kan hentes her.

 

Forældreuddannelse

Vejlederteamet på Krabbeshus yder vejledning i de almindelige folkeskoler til personale der arbejder i klasser, hvor der er børn med en autismediagnose eller sammenlignelige tilstande.

Arbejde med børn med særlige udfordringer kræver ofte et udvidet samarbejde med forældrene. Det er nødvendigt med en fælles forståelse af barnet og dets udfordringer, så både skole og hjem støtter op om hinanden. Forældre til børn med autisme eller sammenlignelige tilstande på Krabbeshus inviteres til forældreuddannelsen på Krabbeshus.

Vi har gode erfaringer med forældrenes deltagelse. Alle giver udtryk for at kurset har givet dem brugbar viden, konkrete og relevante redskaber samt positivt samvær og erfaringsudveksling med andre i samme situation som dem selv. 

Krabbeshus Heldagsskole tilbyder nu også forældreuddannelse for  alle Skive Kommunes folkeskolers forældre, der har børn med autisme eller sammenlignelige tilstande. Forældrene deltager sammen med andre forældre fra Krabbeshus. Tilbuddet er en del af Skive Kommunes samlede skoletilbud, og er således omkostningsfrit for forældrene. Forældre fra andre kommuner kan deltage mod betaling. Pris: 2500 kr. pr. forældrepar.

Kursusbeskrivelsen kan hentes her.